Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca: Mgr. Želmíra Ištvanová

Výchovný poradca na základnej škole plní úlohy:

– školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí

– v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí

– spolupracuje s CPPPaP Zuzkin park 10 a s CŠPP na Bocatiovej ulici 1 v Košiciach vo  všetkých oblastiach poradenskej práce

– spolupracuje a zabezpečuje kontakt so školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou na škole

– poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom a zákonným zástupcom žiakov

Konzultačné hodiny:      Utorok : 14,00h – 15,00 h

Streda:   10,00h – 12,00 h

Kontakt: 055/642 51 92

Konzultácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov sa dajú dohodnúť aj v iných termínoch podľa potreby a záujmu.

Kariérový poradca: Mgr. Dagmar Dovinová, dagmar.dovinova(zavináč)gmail.com

Kariérový poradca na základnej škole plní úlohy:

Vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby sa vedeli orientovať v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov.  Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole.

Dôležité informácie o možnosti štúdia, informácie pre rodičov, žiakov nájdete tu: http://komposyt.sk

Konzultačné hodiny: streda  10:45 hod. – 12:35 hod, 15.45 hod.-  16:45 hod

(Prosím po emailovom alebo telefonickom dohovore)

Kontakt: 055/642 51 92

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Jana Kapcová

Školský špeciálny pedagóg na základnej škole plní úlohy:

– vypracováva individuálny výchovno–vzdelávací program žiakov

– poskytuje špeciálno-pedagogický servis (priamo na hodine, individuálne – mimo triedu, ale súbežne s vyučovacou hodinou, reedukačné cvičenia)

– sleduje úroveň školskej spôsobilosti detí pri zápise do 1. ročníka

– spolupracuje s triednymi učiteľmi pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Konzultačné hodiny: streda:  13,00h – 14,30 h

Kontakt: 055/642 51 92

Školská psychologička: Mgr. Zita Haklová

Konzultačné hodiny: prvú stredu v mesiaci    8,00 h – 10,00 h

Kontakt: 055/787 17 41

V prípade záujmu zákonného zástupcu o stretnutie so školskou psychologičkou  je vhodné dohodnúť termín návštevy s výchovným poradcom.

Školská psychologička: Mgr. Michala Mlatičeková

Konzultácie: pondelok 7:45 – 9:45, utorok a streda 7:45 – 14:45

ďalšie články