Informácie a odporúčania k novému koronavírusu

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 prinášame informácie a preventívne odporúčania s cieľom zamedzenie šírenia vírusu a ochrany detí, zamestnancov školy a návštev v škole.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom

Usmernenie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (https://www.ruvzke.sk/) – aktuálne informácie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (http://www.uvzsr.sk/) – aktuálne informácie

Ministerstvo zdravotníctva SR (https://www.health.gov.sk) – aktuálne informácie

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu COVID-19 bola na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre verejnosť zabezpečená telefonická linka “call centrum” na telefónnom čísle 0918 389 841 a e-mail adresa koronavirus@ruvzke.sk. Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo telefonickú linku 0918 659 580, kde sú odborníci k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni.

Odporúčané všeobecné preventívne opatrenia:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu – vo všetkých triedach a všetkých WC v škole bude mydlo na umývanie rúk,
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Preventívne opatrenia školy:

 • zabezpečiť mydlá do tried a sociálnych zariadení,
 • hygienu priestorov zabezpečovať podľa schváleného prevádzkového poriadku,
 • sprísniť celkovú dezinfekciu školy alebo školského zariadenia,
 • zabezpečiť pravidelné vetranie priestorov,
 • ak sa u dieťaťa, žiaka, alebo zamestnanca školy vyskytnú príznaky ochorenia,  okamžite ho vylúčiť z kolektívu,
 • dieťa alebo žiaka, ktorý sa vrátil zo zahraničia pozorovať počas nasledujúcich 14 dní, hodiny budú ospravedlnené
 • chýbajúce učivo rieši e- mailom so spolužiakmi alebo tr učiteľom
 • denné upozorňovanie a vyzývanie detí na prísne dodržiavanie preventívnych ochranných opatrení prostredníctvom školského rozhlasu
 • škola monitoruje počty chýbajúcich žiakov
 • hlásenie počtu chýbajúcich žiakov a zamestnancov zriaďovateľovi
 • ruší sa činnosť krúžkov Inline korčuľovanie a futbalový krúžok
 • rušia sa podujatia celoškolského charakteru (napr. deň otvorených dverí, Hviezdoslavov Kubín, …)

Odporúčané preventívne opatrenia rodičov (zákonných zástupcov žiakov):

 • neposielať dieťa do školy s príznakmi ochorenia,
 • odporúčame rodičom, aby dieťa, ktoré sa vrátilo zo zahraničia, kde sa vyskytuje koronavírus ponechali v domácej karanténe počas nasledujúcich 14 dní a pozorovali či sa u neho nevyskytnú príznaky ochorenia,
 • dieťa, ktoré sa vrátilo zo zahraničia pozorovať počas nasledujúcich 14 dní,
 • odporúčame zabezpečiť dieťaťu jednorazové vreckovky, príp. dezinfekčné prostriedky,
 • poučiť deti, aby nevyhnutne dodržiavali sprísnené hygienické návyky,
 • v prípade, že sa ochorenie prejaví u osôb po návrate zo zahraničia, nenavštevovať lekára, zabezpečiť izoláciu doma a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ na t. č.: 0918 389 841.
ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »