Informácie o webovom sídle

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla:

Toto webové sídlo www.zskezmarska28.sk spravuje ZŠ Kežmarská 28 Košice a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS MF SR č. 312/2010 Z. z. (vydaný vo Finančnom spravodajcovi) s výnimkou § 11 písm. f) druhého až piateho bodu, § 13 písm. d) a e), § 15 písm. g) až i), § 17, § 18 písm. c) a e), § 21 písm. a) tretieho a štvrtého bodu, § 44 a 45, bodov 8.2, 8.3, 12.5, 13.1, 13.3 písm. a), 13.11 a 13.15 prílohy č. 1, príloh č. 3 a 4 a § 18 písm. d), §25, §26.

Správca obsahu

ZŠ Kežmarská 28 Košice

Kežmarská 28

040 11 Košice

IČO: 3554 2713

Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@zskezmarska28.sk

Technický prevádzkovateľ

Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava

trade@atlantis.sk

Kompetencie

Poskytovanie základného vzdelávania v zmysle Zriaďovateľskej listiny zo dňa 6.12.2001 v znení jej dodatkov. Od 1.7.2002 prešla do zdriaďovateľskej pôsobnosti, ktorou je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice.

Základná škola hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve mesta Košice, a ktorý má zverený do správy na základe Zmluvy č. 200900920 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 01.07.2009. Základná škola je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet mesta Košice. Základná škola samostatne hospodári s pridelenými prostriedkami.

V právnych vzťahoch vystupuje Základná škola vo vlastnom mene. Základná škola ako správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »