Informácie z manuálu pre zákonných zástupcov:

  • pred nástupom do školy má zákonný zástupca možnosť dobrovoľného otestovania svojho

dieťaťa dvomi spôsobmi:

       – základná škola zisťovala záujem o testovanie žiaka PCR kloktacími testami

       – základná škola zisťovala záujem zákonných zástupcov o dobrovoľné samotestovanie 

         antigénovými testami v domácom prostredí.

       – testy sa budú preberať prostredníctvom triednej pani učiteľky;

  • zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka TU.

Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vrátane víkendov a sviatkov.

  • zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní; 
  • zákonný zástupca má nárok na ošetrovné, OČR, v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára;
  • pri vstupe do budovy sa bude vykonávať ranný filter všetkých žiakov;
  • podmienky vstupu do školy budú zverejnené na vstupoch do budovy školy;
  • na základe sprísnených hygienicko-epidemiologických nariadení bude upravovaný režim na škole podľa personálnych, materiálnych a priestorových možností;
  • medzi základné hygienicko-epidemiologické podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka aspoň 2 rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky;
  • zákonný zástupca oznámi triednej pani učiteľke informáciu v prípade kontaktu žiaka s pozitívnou osobou na ochorenie COVID-19, alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast, alebo príslušným RÚVZ. 

Aktualizácia:  30.08.2021

RNDr. Milena Kačmarčiková, riaditeľka školy

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »