Kariérový poradca

Mgr. Dagmar Dovinová, email: dagmar.dovinova@gmail.com

Karierový poradca plní nasledovné úlohy:

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby sa vedeli orientovať v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov.  Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si

vhodného študijného odboru na strednej škole.

Dôležité informácie o možnosti štúdia, informácie pre rodičov, žiakov nájdete tu: http://komposyt.sk

Charakteristika kariérového poradenstva:

– zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

– rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

– podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

– sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce

perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;

 Konzultačné hodiny: streda  11:40 hod. – 13:00 hod

                                                          15.00 hod. – 16:00 hod          

( po emailovom alebo telefonickom dohovore)

 Informácie pre rodičov – pdf súbor

Aktuálne termíny:

 

ZMENY   V TERMÍNOCH   PRI   PODÁVANÍ  PRIHLÁŠOK   NA   SŠ   A  KONANÍ PRIJÍIMACÍCH   SKÚŠOK    NA   SŠ ( rozhodnutím MŠ zo dňa 26.1.2021 )

!!! do 20.3.2021 – potrebné nahlásiť kariérovému poradcovi definitívny záujem rodičov žiakov

5.ročníka o 8 -ročné gymnáziá – bilingválne gymnáziá, ( možnosť podať na dve školy )

žiakov 8.ročníka  o bilingválne gymnáziá, ( možnosť podať na dve školy )

žiakov 9.ročníka o bilingválne gymnáziá a ostatné stredné školy ( možnosť podať na štyri )

do 31.1.2021 – žiaci odovzdať doklady k prihláškam na všetky typy škôl

– tlač prihlášok KP

Do 26.2.2021 – zverejnenie kritérií prijatia na všetky typy SŠ (webové stránky škôl a www.svs.edu.sk)

– podpisy prihlášok rodičom, žiakom, potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti ( ak to bude aktuálne )

!!! Do 8.4.2021 –  zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ

Do 16.4.2021 – odoslanie prihlášok riaditeľovi na SŠ

Po obdržaní rozhodnutia o prijatí žiaka na SŠ, zákonný zástupca podáva potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na vybranú SŠ ( potvrdenie buď vytlačí KP alebo si rodič vytlačí sám to sa ešte nevie ako ??? )

1.kolo  prijímacích skúšok na stredné školy –  ostatné školy bez talentových skúšok

3.5. –  4.5.2021       – 1. kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
10.5. – 11.5.2021   – 1. kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

!!!    Talentové prijímacie skúšky na stredné školy, pre žiakov 5.8. a 9. ročníka

1.termín 5.5 – 7.5.2021

2.termín 12.5. – 14.5.2021

talentové skúšky – zimné športy od 1.3.2021

22.6.2021               – 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy