Kariérový poradca

Mgr. Dagmar Dovinová, email: dagmar.dovinova@gmail.com

Karierový poradca plní nasledovné úlohy:

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby sa vedeli orientovať v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov.  Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si

vhodného študijného odboru na strednej škole.

Dôležité informácie o možnosti štúdia, informácie pre rodičov, žiakov nájdete tu: http://komposyt.sk

Charakteristika kariérového poradenstva:

– zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

– rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

– podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

– sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce  

  perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;

 

Konzultačné hodiny: streda  11:40 hod. – 13:00 hod

                                                          15.00 hod. – 16:00 hod          

( po emailovom alebo telefonickom dohovore)

 

Informácie pre rodičov – pdf súbor

 

Aktuálne termíny:

19.5.2021 Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ

do 15.01.2021 – potrebné nahlásiť kariérovému poradcovi záujem rodičov žiakov

5.ročníka o 8 -ročné gymnáziá – bilingválne gymnáziá,

žiakov 8.ročníka  o bilingválne gymnáziá,

žiakov 9.ročníka o bilingválne gymnáziá a stredné školy vyžadujúce talentovú skúšku

V januári 2021 sa uskutoční triedny aktív RZ pre rodičov žiakov 9. ročníka v 9.A triede – informácia o profesijnej orientácii

do 25.1.2021 – žiaci odovzdať doklady k prihláške na školy s talentovou skúškou

27.1. – 1.2.2021 – tlač prihlášok KP

Do 1.2.2021 – zverejnenie kritérií prijatia na SŠ s talentovou skúškou (webové stránky škôl a www.svs.edu.sk)

4. – 12.2.2020 – podpisy prihlášok rodičom, žiakom, potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti

Do 20.2.2021 – – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Do 28.2.2021 – odoslanie prihlášok riaditeľovi SŠ

15.3. – 30.4.2021  – Talentové prijímacie skúšky na stredné školy

Po obdržaní rozhodnutia o prijatí žiaka na SŠ, zákonný zástupca príde pre zápisný lístok ku kariérovému poradcovi.

24.3.2021  – Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov základnej školy
14.4.2021  –  náhradný termín

do 31.03.2021 – potrebné nahlásiť kariérovému poradcovi záujem rodičov

žiakov 9.ročníka o ostatné gymnáziá a stredné školy nevyžadujúce talentovú skúšku

žiakov 5.ročníka o štúdium na 8 ročných gymnáziách

1.kolo PS

31.3.2021 – zverejnené kritériá pre prijímanie na stredné školy

Do 20.3.2021 – žiaci odovzdať doklady k prihláške

21.– 24.3.2021 – tlač prihlášok

25.3. – 5.4.2021 – podpisy rodičov a lekára

Do 10.4.2021 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

Do 20.4.2021 – odoslanie prihlášky riaditeľovi SŠ vrátane osemročných gymnázií

10.5. 2021 – 1. kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
13.5.2021  – 1. kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

Po obdržaní rozhodnutia o prijatí žiaka na SŠ, zákonný zástupca príde pre zápisný lístok ku kariérovému poradcovi.

22.6.2021 – 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy