Kariérový poradca

Mgr. Dagmar Dovinová, email: dagmar.dovinova@gmail.com

Karierový poradca plní nasledovné úlohy:

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby sa vedeli orientovať v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov.  Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si

vhodného študijného odboru na strednej škole.

Dôležité informácie o možnosti štúdia, informácie pre rodičov, žiakov nájdete tu: http://komposyt.sk

Charakteristika kariérového poradenstva:

– zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

– rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

– podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

– sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce  

  perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;

 

Konzultačné hodiny: streda  11:40 hod. – 13:00 hod

                                                          15.00 hod. – 16:00 hod          

( po emailovom alebo telefonickom dohovore)

 

Informácie pre rodičov – pdf súbor

 

Aktuálne termíny:

20.11.2019 Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ

do 13.01.2020 – potrebné nahlásiť kariérovému poradcovi záujem rodičov žiakov

5.ročníka o 8 -ročné gymnáziá – bilingválne gymnáziá,

žiakov 8.ročníka  o bilingválne gymnáziá,

žiakov 9.ročníka o bilingválne gymnáziá a stredné školy vyžadujúce talentovú skúšku

V januári sa uskutoční triedny aktív RZ pre rodičov žiakov 9. ročníka v 9.B triede – informácia o profesijnej orientácii

do 25.1.2020 – žiaci odovzdať doklady k prihláške na školy s talentovou skúškou

27.1. – 3.2.2020 – tlač prihlášok KP

Do 1.2.2020 – zverejnenie kritérií prijatia na SŠ s talentovou skúškou (webové stránky škôl a www.svs.edu.sk)

5. – 13.2.2020 – podpisy prihlášok rodičom, žiakom, potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti

Do 20.2.2020 – – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Do 28.2.2020 – odoslanie prihlášok riaditeľovi SŠ

15.3. – 30.4.2020  – Talentové prijímacie skúšky na stredné školy

Po obdržaní rozhodnutia o prijatí žiaka na SŠ, zákonný zástupca príde pre zápisný lístok ku kariérovému poradcovi.

1.4 .2020  – Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov základnej školy
15.4.2020  –  náhradný termín

do 30.03.2020 – potrebné nahlásiť kariérovému poradcovi záujem rodičov

žiakov 9.ročníka o ostatné gymnáziá a stredné školy nevyžadujúce talentovú skúšku

žiakov 5.ročníka o štúdium na 8 ročných gymnáziách

1.kolo PS

31.3.2020 – zverejnené kritériá pre prijímanie na stredné školy

Do 20.3.2020 – žiaci odovzdať doklady k prihláške

23.– 24.3.2020 – tlač prihlášok

25.3. – 3.4.2020 – podpisy rodičov a lekára

Do 10.4.2020 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

Do 20.4.2020 – odoslanie prihlášky riaditeľovi SŠ vrátane osemročných gymnázií

11.5. 2020 – 1. kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 14.5.2020  – 1. kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

Po obdržaní rozhodnutia o prijatí žiaka na SŠ, zákonný zástupca príde pre zápisný lístok ku kariérovému poradcovi.

16.6.20202. kolo prijímacích skúšok na stredné školy

 

 

Deň otvorených dverí na stredné školy v šk. roku 2019/2020

Škola

Dátum

Čas

SOŠ automobilová Moldavská

5.11.2019

10.00 – 17.00

S zdravotná Š Moyzesova

6.11.2019

10.30 – 16.30

Stredná športová škola tr.SNP

11.11.2019

9.00 – 14.30

SPŠ Dopravná

14.11.2019

10.00 – 17.00

SOŠ železničná Palackého

15.11.2019

8.30 – 15.00

Škola umeleckého priemyslu

15.11.2019

9.00 – 17.00

Škola umeleckého priemyslu

16.11.2019

9.00 – 13.00

SPŠ elektrotechnická

20.11.2019

12.00 – 17.00

Hotelová akadémia

20.11.2019

9.00 – 14.00

SZŠ Kukučínova

23.11.2019

9.00 _ 13.00

Konzervatórium Timonova 

25.11. až 28.11.2019

8.00 – 17.00

Evanj.gymnázium J.A.Komenského

29.11.2019

12.00 – 17.00

Súkromná SOŠ Postupimská 37

4.12.2019

10.00 – 15.00

Konzervatórium J. Adamoviča

4.12.2019

8.00 – 15.00

Obchodná akadémia Polárna

5.12.2019

 

Gymn.T.Akvinského Zbrojničná

7.12.2019

9.00 – 12.00

SPŠ Dopravná

10.12.2019

10.00 – 17.00

SOŠ automobilová Moldavská

celý rok po dohovore

7.30 – 14.00

SOŠ Šaca

každý prvý utorok

8.00 – 14.00

Gymn.sv.Košických mučeníkov

10.12.2019

 

SPŠ stavebná a geodetická

12.12.2019

8.00 – 17.00

Gymn.sv.Košických mučeníkov

30.1.2020

 

Gymn. Šrobárová

7.2.2020

 

SPŠ strojnícka Komenského

každá streda

15.00 – 17.00

SOŠ veterinárna Barca

stále

telefonický dohovor

SSUŠ filmováPetzvalova

stále

telefonický dohovor