Kariérový poradca

Mgr. Dagmar Dovinová, email: dagmar.dovinova@gmail.com

Karierový poradca plní nasledovné úlohy:

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby sa vedeli orientovať v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov.  Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si

vhodného študijného odboru na strednej škole.

Dôležité informácie o možnosti štúdia, informácie pre rodičov, žiakov nájdete tu: http://komposyt.sk

Charakteristika kariérového poradenstva:

– zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

– rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

– podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

– sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce

perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;

 Konzultačné hodiny: streda  11:40 hod. – 13:00 hod

                                                          15.00 hod. – 16:00 hod          

( po emailovom alebo telefonickom dohovore)

 Informácie pre rodičov – pdf súbor

Aktuálne termíny:

Aktuálne termíny pri podávaní prihlášok na stredné školy v šk. roku 2021/2022:

6.4.2022  –  Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov T9 základnej školy
21.4.2022  –  náhradný termín

18.5.2022 – Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov T5 základnej školy

Do 13.01.2022 – potrebné nahlásiť kariérovému poradcovi záujem rodičov žiakov:

5. ročníka o 8 -ročné gymnáziá – bilingválne gymnáziá, možnosť podať na dve školy 

8.ročníka  o bilingválne gymnáziá, možnosť podať na dve školy

9.ročníka o bilingválne gymnáziá a stredné školy vyžadujúce talentovú skúšku,

                  možnosť podať na dve školy

V januári sa uskutoční triedny aktív RZ pre rodičov žiakov 9. ročníka

Do 25.1.2022 – žiaci odovzdať doklady k prihláške na školy s talentovou skúškou

31.1. – 7.2.2022 – tlač prihlášok KP

Do 1.2.2022 – zverejnenie kritérií prijatia na SŠ s talentovou skúškou (webové stránky škôl a www.svs.edu.sk)

  1. – 14.2.2022 – podpisy prihlášok rodičom, žiakom, potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti

Do 20.2.2022 – – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Do 28.2.2022 – odoslanie prihlášok riaditeľovi SŠ

15.3. – 30.4.2022  – Talentové prijímacie skúšky na stredné školy

Po obdržaní rozhodnutia o prijatí žiaka na SŠ, zákonný zástupca príde pre zápisný lístok ku kariérovému poradcovi.

Do 30.03.2022 – potrebné nahlásiť kariérovému poradcovi záujem rodičov

žiakov 9.ročníka o ostatné gymnáziá a stredné školy nevyžadujúce talentovú skúšku,

možnosť podať na dve školy

žiakov 5.ročníka o štúdium na 8 ročných gymnáziách, možnosť podať na dve školy

  1. kolo Prijímacích skúšok

Do 31.3.2022 – zverejnenie kritérií prijatia na ostatné SŠ

Do 30.3.2022 – žiaci odovzdať doklady k prihláške

– tlač prihlášok

2.4. – 8.4.2022 – podpisy rodičov a lekára

Do 10.4.2022 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

Do 20.4.2022 – odoslanie prihlášky riaditeľovi SŠ vrátane osemročných gymnázií

  1. 5. 2022 – 1. kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

12.5.2022  – 1. kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

Po obdržaní rozhodnutia o prijatí žiaka na SŠ, zákonný zástupca príde pre zápisný lístok ku kariérovému poradcovi.

21.6.20222. kolo prijímacích skúšok na stredné školy