Kariérový poradca

Mgr. Dagmar Dovinová, email: dagmar.dovinova@gmail.com

Karierový poradca plní nasledovné úlohy:

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby sa vedeli orientovať v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov.  Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si

vhodného študijného odboru na strednej škole.

Dôležité informácie o možnosti štúdia, informácie pre rodičov, žiakov nájdete tu: http://komposyt.sk

Charakteristika kariérového poradenstva:

– zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

– rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

– podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

– sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce  

  perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;

 

Konzultačné hodiny: streda  11:40 hod. – 13:00 hod

                                                          15.00 hod. – 16:00 hod          

( po emailovom alebo telefonickom dohovore)

 

Informácie pre rodičov – pdf súbor

 

Aktuálne termíny:

Harmonogram prijímacieho konania na školský rok 2022/2023 – pdf súbor

Gestor

Úloha

Termín

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS.

do 8.7.2022

RÚŠS

Rozhodne o počte tried prvého ročníka v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody.

do 30.9.2022

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu.

14.10.2022

MŠVVaŠ

Zverejní termíny konania prijímacích skúšok na svojom webovom sídle

do 15.10.2022

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP.

do 17.10.2022

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu

od 18.10.2022

Zber podkladov pre Testovanie 5 a Testovanie 9 2023

14.11. – 30.11.2022

Zverejní kritériá na všetky odbory pre nasledujúci školský rok. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 30.11.2022

SK

Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl na svojom webom sídle.

do 30.11.2022

MŠVVaŠ

Zverejní rozpis počtu žiakov pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúci školský rok na svojom webovom sídle.

do 30.11.2022

ŠVS

Uskutočnia zber plánov zo SŠ na jednotlivé odbory. Konečný termín zverejnenia je 31. marca 2023.

do 9.12.2022

Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

13.1.2023

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

16.1.2023

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP.

16.1.2023

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 17.1.2023

Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov. Aktualizovaný záujem o všetky školy vrátane gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

do 3.3.2023

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

6.3.2023

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

do 7.3.2023

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 7.3.2023

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ.

do 20.3.2023

SŠŠ

Overenie športového výkonu – prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ

21.3. – 14.4.2023

Testovanie 9 – riadny termín

22.3.2023 a 23.3.2023

Testovanie 9 – náhradný termín

4.4.2023 a 5.4.2023

Zašlú export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.

do 10.4.2023

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

14.4.2023

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

do 14.4.2023

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 19.4.2023

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

21.4.2023

ŠVS

Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient.

od 21.4.2023

Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NIVAM-u do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk

od 21.4.2023

SŠ tal.

1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)

28.4. – 3.5.2023

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

4.5. – 5.5.2023

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 5.5.2023

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

do 5.5.2023

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

9.5. – 10.5.2023

SŠ tal.

1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)

11.5. – 15.5.2023

RÚŠS, SK

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok (aj talentové odbory)

od 16.5.2023

ŠVS

ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

od 16.5.2023

Testovanie 5

17.5.2023

Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

19.5.2023

Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.

do 26.5.2023

Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom

1.6. – 15.6.2023

ŠVS

Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.

do 3.6.2023

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2023

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

8.6.2023

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.

od 12.6.2023

2. kolo prijímacích skúšok.

20.6. – 21.6.2023

RÚŠS, SK

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 21.6.2023

Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na nenaplnený počet miest

do 23.6.2023

Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

do 30.6.2023

ŠVS

Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok.

do 30.6.2023

ŠVS

Spracuje výsledky odvolania.

do 7.7.2023

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov (8. ročník) – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS.

do 7.7.2023

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

10.7.2023

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie).

 

 

PS

prijímacie skúšky

Stredná škola

SŠŠ

Stredná športová škola

SŠ tal.

SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností alebo nadania.

ŠVS

Školské výpočtové strediská

Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja

RÚŠS

Regionálny úrad školskej správy

SK

Samosprávny kraj

ZZ

Zákonný zástupca žiaka

NIVAM

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Základná škola

ZR

Zriaďovateľ

CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

termín

zákonom stanovený termín

 

Zdroj: Školské výpočtové strediská https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx