Kariérový poradca

Mgr. Dagmar Dovinová, email: dagmar.dovinova@gmail.com

Karierový poradca plní nasledovné úlohy:

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby sa vedeli orientovať v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov.  Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si

vhodného študijného odboru na strednej škole.

Dôležité informácie o možnosti štúdia, informácie pre rodičov, žiakov nájdete tu: http://komposyt.sk

Charakteristika kariérového poradenstva:

– zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

– rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

– podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

– sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce  

  perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;

 

Konzultačné hodiny: streda  11:40 hod. – 13:00 hod

                                                          15.00 hod. – 16:00 hod          

( po emailovom alebo telefonickom dohovore)

 

Informácie pre rodičov – pdf súbor

 

Aktuálne termíny:

 

ZMENY   V TERMÍNOCH   PRI   PODÁVANÍ  PRIHLÁŠOK   NA   SŠ   A  KONANÍ PRIJÍIMACÍCH   SKÚŠOK    NA   SŠ ( rozhodnutím MŠ zo dňa 1.1.2022 )

Riaditeľ Strednej školy zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory.(sledovať treba web stránky SŠ)

do 28.2.2022

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi Strednej školy.

do 20.3.2022

Overenie športového výkonu – prvá fáza talentových skúšok.

21.3. – 14.4.2022

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

6.4.2022

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín.

21.4.2022

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

2.5.2022 – 3.5.2022

1. kolo 1. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy

 

1.kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)                                                                                                                                                                  

4.5.2022 – 5.5.2002

 

9.5.2022 – 10.5.2022

1.kolo 2.termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy

11.5.2022 – 13.5.2022

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok (aj talentové odbory).

od 16.5.2022

Stredné školy zverejnia zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania.

18.5.2022

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

18.5.2022

Stredné školy zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok

Do 6.6.2022

2. kolo prijímacích skúšok.

21.6.2022

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 22.6.2022