Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Kežmarská 28, Košice v školskom roku 2020/2021 – AKTUALIZÁCIA (12. 10. 2020)

Zelená fáza: predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho pozitívneho žiaka či zamestnanca a v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19.

 Oranžová fáza: nastáva v prípade podozrivého potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca, či v prípade nariadenia RÚVZ SR.

 Červená fáza: nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadov medzi žiakmi alebo zamestnancami školy.

 Počas obdobia od 12. 10. 2020 do odvolania sa nad rámec zelenej fázy:

– Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.

– Nástup do školy bude prebiehať v časových intervaloch od 7.00 pre I. stupeň, od 7.30 hod pre II. stupeň

– Podľa možností nedochádza k spájaniu žiakov z rôznych tried.

– Žiaci prvého stupňa a druhého stupňa povinne nosia rúško všade v priestoroch školy.

– Pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec aj nepedagogický zamestnanec nosí rúško  v súlade s aktuálnymi opatreniami RÚVZ SR.

– Telocvične sa na šport do odvolania nevyužívajú.

– Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.

– Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

– Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

– Školský klub detí je  v prevádzke od 7.00 hod do 17.00 hod. Činnosť v ŠKD sa bude realizovať v kmeňových triedach.

– Realizácia záujmových útvarov je zrušená.

Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka.

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný,  e-maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy. Zákonný zástupca žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .

Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »