Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

v Základnej škole Kežmarská 28, Košice
pre školský rok 2020/2021
aktualizované 21. 09. 2020

1.  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka. Informácie o zákaze a podmienkach vstupu sú zverejnené na vchodových dverách a na webovej stránke školy www.zskezmarska28.sk .

2. Na komunikáciu externých osôb so školou odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie za podmienok uvedených v bode 1.

3. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, poprípade PN vystavené príslušným lekárom.

4. Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Stiahnuť TU). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 6. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30.9. nevyužívajú.

7. Pri vstupe do školy sa do 30.9. 2020 vykonáva ranný filter.

Kontakt pre komunikáciu s vedením školy:
0911/ 921 416  – riaditeľka školy; 0911/921 433 – hospodárka školy
Mail:    skola@zskezmarska28.sk

RNDr. Milena Kačmarčiková
riaditeľka školy

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »