Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca: Mgr. Dagmar Dovinová

Výchovný poradca na základnej škole plní úlohy:

– školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí

– v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí

– spolupracuje s CPPPaP Zuzkin park 10 a s CŠPP na Bocatiovej ulici 1 v Košiciach vo  všetkých oblastiach poradenskej práce

– spolupracuje a zabezpečuje kontakt so školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou na škole

– poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom a zákonným zástupcom žiakov

Konzultačné hodiny:     

Kontakt: 055/642 51 92

Konzultácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov sa dajú dohodnúť aj v iných termínoch podľa potreby a záujmu.

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Jana Kapcová

Školský špeciálny pedagóg na základnej škole plní úlohy:

– vypracováva individuálny výchovno–vzdelávací program žiakov

– poskytuje špeciálno-pedagogický servis (priamo na hodine, individuálne – mimo triedu, ale súbežne s vyučovacou hodinou, reedukačné cvičenia)

– sleduje úroveň školskej spôsobilosti detí pri zápise do 1. ročníka

– spolupracuje s triednymi učiteľmi pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Konzultačné hodiny: streda:  13,00h – 14,30 h

Kontakt: 055/642 51 92


Školská psychologička: Mgr. Michala Mlatičeková

Kontakt: 0905 587 550

Konzultácie (potrebné vopred telefonicky dohodnúť): pondelok 7:45 – 15:45, utorok 7:45 – 15:45


Patronátna psychologička: Mgr. Zita Haklová

Konzultačné hodiny: prvú stredu v mesiaci    8,00 h – 10,00 h

Kontakt: 055/787 17 41

V prípade záujmu zákonného zástupcu o stretnutie s patronátnou psychologičkou  je vhodné dohodnúť termín návštevy telefonicky.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »