Čo všetko robíme pre duševné zdravie našich žiakov?

Prednášky v spolupráci s MP Education:
Pre žiakov 3.ročníka – „Na svete nie si sám“
Obsah: podpora individuality a zdravého sebavedomia žiakov, zvládanie negatívnych emócií (hnev, závisť…), prevencia sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, extrémizmus), akceptácia kultúrnej rozmanitosti a rozvoj zodpovednosti voči sebe.
Pre žiakov 4.ročníka – „Vymyslená krása“
Obsah: čo je krásne, vplyv rodiny a okolia na vnímanie hodnôt, vnímanie krásy prostredníctvom médií: TV, internet, sociálne siete (instagram, TikTok..), rozdiel medzi realitou a neskutočným svetom existujúcim len v priestore virtuálnom, poruchy príjmu potravy v detskom veku, následky a odporúčania.

girl, child, flowers

Cieľová skupina programu – dievčatá 7. ročníka
Ciele programu:
– pomôcť učiteľom v príprave pubertálnych dievčat na obdobie dospievania
– umožniť dievčatám lepšie chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými budú prechádzať alebo už prechádzajú a uvedomiť si, že tieto zmeny sú prirodzenou súčasťou ich vývoja
– ponúknuť  dievčatám možnosti, ako v tomto období plnom zmien, posilňovať zdravé sebavedomie
– pripraviť dievčatá na potrebnú zmenu hygienických návykov, ktoré súvisia s dospievaním.

Zdravie, duševné zdravie, psychohygiena
Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”.
Zdravie – telesné, duševné a sociálne. Ide o: životný štýl, režim dňa, stravovacie návyky, aktívny oddych, prevenciu chorôb, prevenciu závislostí, bezpečnosť pri práci, bezpečnosť úrazov, správanie v situáciách ohrozujúcich zdravie a podobne.
Téma zdravia je na školách zakomponovaná v štátnom vzdelávacom programe, v jeho cieľoch, kompetenciách, tematických celkoch a témach v jednotlivých predmetov.

Duševné zdravie a duševná hygiena žiaka
Našim cieľom je, aby každý žiak, odhliadnuc od jeho veku alebo pozadia, sa mohol rozvíjať ako celostná osoba, dokázal naplniť jeho alebo jej potenciál, a bol najlepšou verziou seba, žil kvalitný a plnohodnotný život. Škola predstavuje ideálne
miesto pre rozvoj duševného zdravia detí a mladistvých, najmä vďaka povinnej školskej dochádzke. Žiaci strávia v škole v priemere 25 hodín týždenne. Výskumy dokazujú, že zručnostiam podporujúcim duševné zdravie ako sociálno-emocionálne
zručnosti, psychická odolnosť, vytrvalosť, silné stránky charakteru sa vieme neustále učiť, ale významnou súčasťou tohto procesu je aj prevencia a realizácia podporných programov. V preventívnej práci pedagógov na triednických hodinách a školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní vedieme žiakov ku:
– podpore duševného zdravia a k zdravému životnému štýlu,
– prevencii agresivity a šikanovania,
– prevencii látkových i nelátkových závislostí.

V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zuzkin park sa na našich triednických hodinách uskutočnili vo februári a marci tieto preventívne aktivity, ktoré viedli psychológovia.

7. ročník Riziká virtuálneho sveta
V rámci tejto aktivity sa pani psychologičky rozprávali so žiakmi nielen o jeho nebezpečenstvách: kyberšikanovaní, groomingu, ale poskytli žiakom aj konkrétne návody ako sa chrániť a bezpečne správať na internete: napríklad: blokovanie nechcených ľudí, overovanie identity, zdrojov, hoaxy a nepravdivé správy, zneužívanie zverejnených údajov. Odporúčali žiakom, ak by došlo ku takejto situácii nebáť sa požiadať o pomoc rodičov, učiteľov, odborníkov.

5.,6., 7., 8., ročník Prevencia duševného zdravia
Počas aktivity prebehli rozhovory psychológov so žiakmi o tom, čo je duševné zdravie, a ako ho rozvíjať. Podľa výskumov 80 % duševného zdravia tvorí zdravý životný štýl. Hovorili spolu o konkrétnych témach i osobných skúsenostiach žiakov, s cieľom podporiť ich duševné zdravie:
– spánok,
– zdravá výživa,
– pohyb,
– organizácia práce a voľného času,
– sociálne vzťahy a emócie.
Žiaci boli veľmi aktívni, zdieľali svoje skúsenosti a zážitky. Na záver absolvovali krátky kvíz s vyhodnotením. S týmito témami budú pracovať triedni učitelia aj naďalej počas triednických hodín.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »