Informácie o škole

Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov a informatiky: v 1.ročníku prvý cudzí jazyk a druhý cudzí jazyk v 4.ročníku – francúzsky, nemecký a ruský, v 8. ročníku – taliansky.

Základná škola Kežmarská 28 Košice

Zriaďovateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice

skola@zskezmarska28.sk

tel.: 055/6425192

Základná škola Kežmarská 28 v Košiciach bola zriadená v roku 1967 ako štátna škola. Podľa projektovej dokumentácie bol plánovaný počet tried 18 pre 600 žiakov. Škola získala v roku 1968 štatút školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Žiakom poskytovala vyučovanie cudzích jazykov podľa učebných plánov pre školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V súčasnosti poskytujeme vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu. Absolventi našej školy majú výborné výsledky na stredných školách a robia dobré meno svojej škole.

Súčasťou školy je aj školský klub detí a centrum voľného času Slniečko. Školský klub je vytvorený pre žiakov I. stupňa. Školský klub má 9 oddelení. Jeho činnosť nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu prácu školy. Prevažuje v nej oddychovo-zábavná činnosť a hry, napr.: čítanie, počúvanie rozprávok, dramatizácia textov, kreslenie, hry s hračkami, telovýchovné hry, návšteva knižnice, centra voľného času a písanie domácich úloh. Prevádzka je od 6.00 do 17.10 hod a nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu prácu školy. V centre voľného času ponúkame pestrú paletu záujmovo vzdelávacej činnosti

Školu navštevuje okolo 640 žiakov v 27 až 28 triedach. V škole pracuje 48 kvalifikovaných pedagógov, 9 vychovávateliek, 1 školský špeciálny pedagóg a školský psychológ.  Zamestnancami sú aj 7 nepedagogickí pracovníci.

Vedenie školy tvorí:

Mgr. Ž. Ištvanová – riaditeľka školy,

zástupkyne riaditeľky školy:

Mgr. H. Ruščáková – pre I. stupeň,

Mgr. A. Magurová – pre II. stupeň,

PaedDr. J. Lacková – pre ŠKD a záujmovú činnosť.

Úväzok učiteľa na základnej škole je 23 hodín týždenne. Učiteľ 1. ročníka má úväzok 22 hodín týždenne. Znížený úväzok má riaditeľ školy – 5 hodín týždenne, zástupca riaditeľa – 12 hodín týždenne, výchovný a kariérový poradca – 19 hodín týždenne.

Kvôli zameraniu školy na vyučovanie cudzích jazykov našu školu navštevujú deti z celého mesta aj okolitých dedín. Financovanie školy je zabezpečené zo štátneho rozpočtu, projektov a tiež formou sponzorských príspevkov.

ZŠ Kežmarská 28 je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov: anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a od školského roka 2011/2012 aj talianskeho.

Časový rozvrh vyučovancích hodín

Otváranie školy 07:40    
Zatváranie šatní 07:55    
1.hodina 08:00 08:45
2.hodina 08:55 09:40
Veľká prestávka 09:40 10:00
3.hodina 10:00 10:45
4.hodina 10:55 11:40
5.hodina 11:50 12:35
6.hodina 12:45 13:30
Prestávka 13:30 14:00
7.hodina 14:00 14:45

Konzultačné hodiny vedenia pre verejnosť

riaditeľ školy pondelok 14:00 17:00
výchovný poradca utorok 14:00 15:00
  streda 10:00 12:00
školský špeciálny pedagóg streda 13:00 14:30
školský psychológ prvá streda v mesiaci 08:00 10:00

 

Užitočné odkazy

www.potrebyovp.sk– informácie o organizácii duálneho vzdelávania

http://skoly.ineko.sk/# – rebríčky škôl

http://www.corobim.sk/ – videá o profesiách

http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx – možnosti štúdia na SŠ, naplnenosť SŠ, kritéria prijímacích skúšok a voľné miesta na SŠ

http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/ – SŠ v pôsobnosti KSK

www.komposyt.sk – poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

http://www.minedu.sk/9242-sk/nezamestnanost-absolventov-strednych-skol/ – nezamestnanosť absolventov SŠ

https://www.istp.sk/svet-prace – svet práce, pracovný kompas, kartotéka zamestnaní

http://www.test-osobnosti.sk/ – test voľby povolania

http://www.occupationsguide.cz/sk/main/default.aspx – sprievodca svetom povolaní

http://www.pozicie.sk/ – katalóg pracovných pozícií

http://www.pppknm.sk/test.php – testy

www.sustavapovolani.sk – národná sústava povolaní

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/uvod_ako_na_ss.pdf/- úvod do publikácie „Ako na SŠ“

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/ako_na_ss.pdf – publikácia Ako na SŠ

http://mapaskol.iedu.sk – prehľad SŠ

http://www.cpppapke.sk/uvod.php – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice

http://www.csppke.sk/ – Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice

Pozícia na mape

Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov a informatiky: v 1.ročníku prvý cudzí jazyk a druhý cudzí jazyk v 4.ročníku – francúzsky, nemecký a ruský, v 8. ročníku – taliansky.

Základná škola Kežmarská 28 Košice

Zriaďovateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice

skola@zskezmarska28.sk

tel.: 055/6425192

Základná škola Kežmarská 28 v Košiciach bola zriadená v roku 1967 ako štátna škola. Podľa projektovej dokumentácie bol plánovaný počet tried 18 pre 600 žiakov. Škola získala v roku 1968 štatút školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Žiakom poskytovala vyučovanie cudzích jazykov podľa učebných plánov pre školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V súčasnosti poskytujeme vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu. Absolventi našej školy majú výborné výsledky na stredných školách a robia dobré meno svojej škole.

Súčasťou školy je aj školský klub detí a centrum voľného času Slniečko. Školský klub je vytvorený pre žiakov I. stupňa. Školský klub má 9 oddelení. Jeho činnosť nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu prácu školy. Prevažuje v nej oddychovo-zábavná činnosť a hry, napr.: čítanie, počúvanie rozprávok, dramatizácia textov, kreslenie, hry s hračkami, telovýchovné hry, návšteva knižnice, centra voľného času a písanie domácich úloh. Prevádzka je od 6.00 do 17.10 hod a nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu prácu školy. V centre voľného času ponúkame pestrú paletu záujmovo vzdelávacej činnosti

Školu navštevuje okolo 640 žiakov v 27 až 28 triedach. V škole pracuje 48 kvalifikovaných pedagógov, 9 vychovávateliek, 1 školský špeciálny pedagóg a školský psychológ.  Zamestnancami sú aj 7 nepedagogickí pracovníci.

Vedenie školy tvorí:

Mgr. Ž. Ištvanová – riaditeľka školy,

zástupkyne riaditeľky školy:

Mgr. H. Ruščáková – pre I. stupeň,

Mgr. A. Magurová – pre II. stupeň,

PaedDr. J. Lacková – pre ŠKD a záujmovú činnosť.

Úväzok učiteľa na základnej škole je 23 hodín týždenne. Učiteľ 1. ročníka má úväzok 22 hodín týždenne. Znížený úväzok má riaditeľ školy – 5 hodín týždenne, zástupca riaditeľa – 12 hodín týždenne, výchovný a kariérový poradca – 19 hodín týždenne.

Kvôli zameraniu školy na vyučovanie cudzích jazykov našu školu navštevujú deti z celého mesta aj okolitých dedín. Financovanie školy je zabezpečené zo štátneho rozpočtu, projektov a tiež formou sponzorských príspevkov.

ZŠ Kežmarská 28 je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov: anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a od školského roka 2011/2012 aj talianskeho.

Časový rozvrh vyučovancích hodín

Otváranie školy 07:40    
Zatváranie šatní 07:55    
1.hodina 08:00 08:45
2.hodina 08:55 09:40
Veľká prestávka 09:40 10:00
3.hodina 10:00 10:45
4.hodina 10:55 11:40
5.hodina 11:50 12:35
6.hodina 12:45 13:30
Prestávka 13:30 14:00
7.hodina 14:00 14:45

Konzultačné hodiny vedenia pre verejnosť

riaditeľ školy pondelok 14:00 17:00
výchovný poradca utorok 14:00 15:00
  streda 10:00 12:00
školský špeciálny pedagóg streda 13:00 14:30
školský psychológ prvá streda v mesiaci 08:00 10:00

 

Užitočné odkazy

www.potrebyovp.sk– informácie o organizácii duálneho vzdelávania

http://skoly.ineko.sk/# – rebríčky škôl

http://www.corobim.sk/ – videá o profesiách

http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx – možnosti štúdia na SŠ, naplnenosť SŠ, kritéria prijímacích skúšok a voľné miesta na SŠ

http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/ – SŠ v pôsobnosti KSK

www.komposyt.sk – poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

http://www.minedu.sk/9242-sk/nezamestnanost-absolventov-strednych-skol/ – nezamestnanosť absolventov SŠ

https://www.istp.sk/svet-prace – svet práce, pracovný kompas, kartotéka zamestnaní

http://www.test-osobnosti.sk/ – test voľby povolania

http://www.occupationsguide.cz/sk/main/default.aspx – sprievodca svetom povolaní

http://www.pozicie.sk/ – katalóg pracovných pozícií

http://www.pppknm.sk/test.php – testy

www.sustavapovolani.sk – národná sústava povolaní

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/uvod_ako_na_ss.pdf/- úvod do publikácie „Ako na SŠ“

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/ako_na_ss.pdf – publikácia Ako na SŠ

http://mapaskol.iedu.sk – prehľad SŠ

http://www.cpppapke.sk/uvod.php – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice

http://www.csppke.sk/ – Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice

Pozícia na mape

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »