Čo všetko robíme pre našich žiakov v oblasti kariérového poradenstva

Prechod na online vzdelávanie nezaskočil kariérového poradcu na našej škole. Spolupracuje  so strednými školami, rôznymi inštitúciami, CPPPaP a poskytuje našim žiakom online exkurzie, prednášky a rôzne aktivity zamerané na profesijnú orientáciu.

V stredu 17. februára 2021 On line exkurzia SPŠE Komenského. Bol to online deň otvorených dverí, ktorý prebiehal ako live stream na portáli YouTube. Záujemcovia mali možnosť dozvedieť sa informácie o škole, možnostiach štúdia a dávať otázky, na ktoré chceli poznať odpoveď.

V mesiaci marec sme mali v 8.ročníku  rezonujúcu tému v oblasti kariérového poradenstva Kam po skončení ZŠ. V spolupráci so vzdelávacou inštitúcou, s ktorou už druhý rok spolupracujeme, sme v 8.ročníku zabezpečili v spolupráci s triednymi učiteľmi a pod vedením Ing.Lackovej  online besedy na triednických hodinách pod názvom Duálne vzdelávanie. 1.3.2021 v 8.A, 3.3.2021 v 8.C a 5.3.2021 v 8.B. 

Na online hodinách o duálnom vzdelávaní p.Lacková predostrela aspekty Duálneho vzdelávania, čo  to pre žiakov znamená, ako by sa vedeli zapojiť do DV. Tu mali možnosť byť prítomní aj rodičia pokiaľ pracovali z domu.

Hodiny boli vysielané naživo  prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v trvaní 45 minút.

Žiaci sa počas prezentácie mali možnosť dozvedieť:

  • ako funguje duálne vzdelávanie,
  • aké sú výhody duálneho vzdelávania,
  • ktoré stredné školy a zamestnávatelia v regióne sú zapojení do systému duálneho vzdelávania,
  • kde je možné nájsť ďalšie informácie.

Okrem tejto aktivity sme mali možnosť v spolupráci s CPPPaP v zastúpení s p.Haklovou patronátnou školskou psychologičkou nadviazať na tieto získané informácie o ďalšom štúdiu, úvodnými vstupmi k profesijnej kariérnej orientácii. 

8.3.2021 v 8.A, 10.3.2021 v 8.C a 12.3.2021 v 8.B p.Haklová pripravila aktivity k hľadaniu profesijnej cesty, aktivity k záujmom a inklinujúcim predmetom. Opäť to bolo  v spolupráci s triednymi učiteľmi v rámci triednických hodín cez online prostredie Zoom. 

Pani Haklová si pripravila tieto aktivity na dva 45 minútové bloky.

                                                                  Kariérová poradkyňa Mgr. D. Dovinová

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »