Návrat do škôl od 1.3.2021 – usmernenie

Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania  RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ ZŠ od 1.3.2021 obnovuje školské vyučovanie žiakov I. stupňa, prevádzku školských klubov detí a zariadení školského stravovania. Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

Podmienky nástupu:

 • negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 dní
 • zákonný zástupca  sa preukáže negatívnym testom na Covid-19 pri vstupe do budovy školy a žiak odovzdá triednej učiteľke Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti TU
 • výnimka – ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
 • výnimka – ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19
 •  pred nástupom do školy môžete využiť na testovanie odberné  miesto ZŠ Kežmarská 28

             v termíne:

26.2.2021, piatok,    v čase 16:00 hod. – 20:00 hod.
27.2.2021, sobota,   v čase    9:00 hod. – 17:00 hod.
28.2.2021, nedeľa,   v čase    9:00 hod. – 17:00 hod.,  

      ktoré je určené len pre:

 • zákonných zástupcov našich žiakov a zamestnancov, ktorí nastupujú na prezenčné vyučovanie
 • zákonných zástupcov a zamestnancov MŠ Kežmarská 46
 • zákonných zástupcov a zamestnancov MŠ Nešporova 28

Prevádzka školy od pondelka 1. 3. 2021

 • je v čase od 6:30 hod  do 16:00 hod
 • vyučovanie na I. stupni prebieha podľa platného rozvrhu hodín prezenčného vyučovania
 • žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty – rúško a druhé rúško rezervné
 • pri rannom nástupe bude žiakom meraná teplota
 • pri vstupe do budovy prebieha dezinfekcia rúk
 • žiak nebude javiť príznaky ochorenia Covid-19
 • triedy ani oddelenia ŠKD sa nebudú miešať
 • doobeda je s triedou vyučujúci pedagogický zamestnanec
 • poobede je s triedou pani vychovávateľka
 • nástup triedy na obedy je podľa harmonogramu

Košice, 25.2.2021  

RNDr. Milena Kačmarčiková,   riaditeľka školy

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »