Prevádzka školy od 5.10.2020

Vstup cudzím osobám
(rozumie sa akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka)
do priestorov školy je
zakázaný!

Možné je len:

Prevádzka školy od 5.10.2020

Pre 1. stupeň (1.-4. ročník) od 7.00 do 17.00 (bez ranného ŠKD)
Pre 2. stupeň (5.-9. ročník) od 7.30

ďalšie články