Dištančná výučba anglického jazyka na 1. a 2. stupni

Na základnej  škole Kežmarská 28 máme dlhoročnú tradíciu vo výučbe cudzích jazykov. V súčasnosti prebieha dištančné  vzdelávanie prostredníctvom digitálneho nástroja  Micsrosoft Teams. V rámci MS Teams žiaci majú uložené v položke Poznámky z  predmetu jednotlivé materiály a informácie k novému učivu. Žiaci získavajú zručnosti tímovej spolupráce – pri práci v dvojiciach, či skupinách  vytvorením virtuálnej  miestnosti, kde si precvičujú napr. dialógy.

Žiaci 1.a 2.roč. pracujú s učebnicou First Friends 1 a 2.  Pri práci online učitelia využívajú interaktívne učebnice, i-tools a link na webovu stránku https://elt.oup.com/student/firstfriends/?cc=sk&selLanguage=sk  na precvičenie a upevnenie učiva.

Žiaci 3.-4.ročníka pracujú s učebnicou Family and Friends 1 a 2. Učitelia angličtiny v týchto ročníkoch tiež  využívajú i-tools počas dištančného vzdelávania. Žiaci si cez hypertextový odkaz  môžu precvičiť učivo hravou formou

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk

Okrem týchto stránok učitelia využívajú webovú stránku www.liveworksheets.com , kde si vytvárajú vlastné interaktívne materiály k daným témam. Žiaci majú vytvorený online pracovný zošit a všetky materiály a pracovné listy sú uložené. Od učiteľa dostávajú  spätnú väzbu. Žiak i učiteľ má spätnú informáciu o úrovni zvládnutia učiva.

Na druhom stupni žiaci 5. ročníka pracujú s učebnicou Project Explore 1. Táto učebnica ponúka možnosť vytvorenia virtuálnej triedy a online precvičovanie učiva k danej lekcii. Žiaci si precvičia slovnú zásobu, gramatiku, zručnosti ako sú čítanie, počúvanie, sledovanie videa a rozprávanie. Môžu si vytvoriť nahrávku vlastného čítania a opraviť si napr. výslovnosť. Učiteľ prostredníctvom tejto stránky môže sledovať pokrok žiakov. Každá aktivita je vyhodnotená v percentách.

Žiaci 6.- 9. ročníka pracujú s učebnicami Project 2, Project 3, Project 4 a Project 5 – 4.edícia.  Oxford University Press ponúka pre žiakov stránku https://elt.oup.com/student/project/?cc=sk&selLanguage=sk.

Tu si žiaci vedia precvičiť online niektoré gramatické kategórie k danému učivu. Žiakom sú k dispozícií na posluch  všetky nahrávky, ktoré sa nachádzajú v učebnici.

Okrem toho učitelia môžu využívať tzv. knižnicu Oxford Learner´s Bookshelf. Všetky i-tools sú učiteľom k dispozícii a tak výučba môže prebiehať aj online formou s plným využitím týchto online zdrojov.

Na spestrenie a precvičenie učiva sa využíva aj  stránka www.liveworksheets.com , kde si žiaci môžu založiť svoje konto a prostredníctvom založeného pracovného zošita si upevňujú preberané učivo.

Pri online výučbe anglického jazyka niektorí učitelia využívajú  aplikáciu Nearpod. Prostredníctvom tejto aplikácie si učiteľ  vie pripraviť vyučovaciu hodinu  s využitím a prepojením na ďalšie aplikácie, čím sa online výučba posúva na vyššiu  úroveň.

Žiaci sú celú hodinu aktívni. Priamo participujú na priebehu vyučovania a zapájajú sa svojimi reakciami v rámci rôznych typov zadaní,  kvízov, hier. Učiteľ má prehľad o činnosti žiakov a ihneď má spätnú väzbu o tom, ako žiaci pracujú. Na záver si učiteľ môže stiahnuť report (správu) o priebehu hodiny – kde sú všetci prítomní žiaci, ich aktivita v jednotlivých úlohách je presne zaznamenaná a učiteľ vie ihneď vyhodnotiť celý priebeh hodiny. Aplikácia poskytuje širokú škálu rôznych aktivít na spestrenie a priblíženie preberaného učiva zábavnejšou a netradičnou formou.

Okrem týchto aplikácii niektorí učitelia využívajú aj aplikáciu Kahoot – zameranú na precvičenie učiva formou kvízov, súťaží a hier.

https://create.kahoot.it/

Aplikácia wizer.me je využiteľná na tvorbu interaktívnych pracovných listov alebo testov.

Všetci učitelia cudzích jazykov sa snažia nájsť, čo najefektívnejší spôsob výučby, aby žiakom uľahčili dištančné vzdelávanie v ich domácnostiach. Zúčastňujú sa mnohých školení a vzdelávaní na podporu online výučby a navzájom si vymieňajú príklady dobrej praxe.

Spracovala : Mgr. Erika Lichvárová, učiteľka anglického jazyka

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »